0264-594893 frccf@frccf.org.ro
Toți copiii au dreptul la educație!

Toți copiii au dreptul la educație!

FRCCF sărbătorește în 20 noiembrie ”Ziua Universală a Copiilor”, printr-un eveniment dedicat tuturor copiilor, în VIVO! Cluj-Napoca, Piațeta ”Matei Corvin”, lângă biroul de informații.
Începând cu ora 17.00, vă așteptăm cu mic, cu mare!
Aducem zâmbete pe fețele copiilor prin activități haioase și educative: desen, momente de magie, profesorul trăznit Utonium, photobooth, baloane și mascote.

Stabilită oficial la 20 noiembrie 1989, Ziua universală a copiilor (Universal Children’s Day), marchează ziua în care Adunarea Generală a ONU a adoptat, în 1959, Declarația pentru Drepturile Copiilor și, în 1989, Convenția pentru Drepturile Copiilor. România a ratificat Convenţia pe 28 septembrie 1990, prin Legea nr. 18/1990 si s-a inspirat din aceasta, atunci când a elaborat Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie (FRCCF) are misiunea de a proteja drepturile copilului (conform Convenției Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului), punând accent pe rolul activ și responsabil al familiei, comunității și statului.

Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului ”Spune NU abandonului ȘCOLAR!”, realizat cu sprijinul Primăriei și a Consiliul Local Cluj-Napoca.

Copiii au drepturile lor. Noi avem datoria să le respectăm.

Prevenirea abandonului şcolar prin servicii integrate pentru copiii defavorizaţi din Cluj-Napoca 2016

Prevenirea abandonului şcolar prin servicii integrate pentru copiii defavorizaţi din Cluj-Napoca 2016

Proiectul, realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca, are ca scop prevenirea părăsirii timpurii a școlii (PTS), incluziunea şcolară a copiilor defavorizaţi şi dezvoltarea unor abilităţi sociale care să-i ajute să depășească situaţiile critice de care se lovesc în familie sau la şcoală, să-şi dezvolte stima de sine, să câştige încredere în capacitatea lor de a-şi asigura în viitor existenţa şi să evite astfel marginalizarea sau excluderea socială.

Cei 70 de copii care sunt beneficiarii proiectului sunt copii care se află în situații de risc (de eşec şcolar), care trăiesc în familii sărace. Ei beneficiază de servicii sociale şi educative oferite de echipe multidisciplinare prin asistenţă şi consiliere socială, mediere între părinţi şi şcoală, meditaţii, sprijin la efectuarea temelor, consiliere psihopedagogică și psihologică și grup de dezvoltare personală, iar ca și un serviciu nou, educație financiară.

Unul dintre obiectivele-ţintă naţionale asumate de România în Programul Naţional de Reformă (PNR) este reducerea la 11,3% a ratei de părăsire timpurie a şcolii (PTS), care, potrivit INS, a fost de 17,4% în 2012, semnificativ mai mare decât rata medie din UE27 (12,8%), iar grupul ţintă nr. 1 sunt „copiii proveniţi din familii sărace (cu venituri mici sau lipsite de resurse materiale) sau separaţi de familie (instituţionalizaţi şi privaţi de libertate sau ai căror părinţi lucrează în străinătate) sau eliberaţi condiţionat, aceasta conducând la un nivel scăzut de educaţie, cu consecinţe nefaste asupra integrării sociale şi pe piaţa muncii ca adulţi”.

De asemenea, în planul Srategiei incluziunii sociale Cluj-Napoca 2020, elaborat de Primăria Cluj-Napoca în pateneriat cu ONG-uri și diverse instituții, DIRECȚIA STRATEGICĂ 2 prevede ” PO 2.1. Sprijinirea financiară a centrelor existente, administrate de ONG-uri şi asigurarea permanenţei funcţionării pe baza unor evaluări periodice şi transparente”, iar DIRECȚIA STRATEGICĂ 3 prevede ”Asigurarea participării copiilor din familii dezavantajate la rețeaua centrelor comunitare, dar și la cluburi sportive din oraș; îmbunătățirea participării copiilor din familii dezavantajate la școlile de masă în rețeaua școlilor incluzive, la programele after-school și de a doua șansă”.

Luând în considerare experienţa şi rezultatele de peste 14 ani ale FRCCF în crearea şi administrarea centrelor comunitare/de zi, considerăm că sprijinul pentru funcționarea în continuarea a unor asemenea centre este cea mai eficace şi eficientă modalitate de intervenţie pentru prevenirea abandonului copilului şi a părăsirii timpurii a şcolii. Un centru de zi/comunitar permite intervenţii integrate şi simultane atât pentru un număr mare de copiii defavorizaţi care învaţă în diferite şcoli, cât şi pentru părinţii acestora, dar şi posibilitatea implicării comunităţii locale (autorităţii locale, ONG, agenţi economici) pentru realizarea obiectivelor stabilite în comun acord.

Obiective:

1. îmbunătăţirea rezultatelor şcolare (cunoştinţe, note şi frecvenţă) ale copiilor defavorizaţi care se află în risc de eșec școlar;

2. creşterea motivaţiei copiilor şi a părinţilor lor privind educaţia în general;

3. sprijin pentru adaptare şi integrare şcolară și socială mai bună a copiilor defavorizaţi pentru prevenirea marginalizării şi excluderii sociale.

Grupuri ţintă, beneficiari (direcţi şi indirecţi)

Grup ţintă: copii care se află în risc de părăsirea timpurie a şcolii şi care trăiesc în familii defavorizate, în marginalizare/ izolare socială, cu probleme grave legate de sărăcie şi condiţii precare de locuit, situaţii conflictuale în familie, risc infracţional, discriminare, etc. Copiii aceștia trăiesc în condiţii de viaţă dificile şi sunt expuşi unor riscuri permanente cum ar fi: sărăcia, violenţa şi abuzul în familie şi/sau pe stradă, consumul de substanţe nocive, marginalizare, excludere, acces limitat la educaţie, cultură şi sănătate.

Beneficiari direcţi: 70 de copii în risc de eșec școlar, din familii defavorizate, şi părinţii lor.

Beneficiari indirecţi: familiile copiilor beneficiari şi comunitatea clujeană.

Activităţile proiectului

Activităţile se vor desfăşura în fiecare zi de şcoală, după orele de program şcolar, cu o durată de 4 ore/zi, în cele două locații ale proiectului: centrul de zi EveryChild și Școala Gimnazială Horea. După ce copiii vor servi o masă caldă şi vor avea o pauză pentru activităţi de recreere (jocuri în aer liber), vor urma activităţile educative. Se va oferi sprijin la teme pentru copiii din clasele primare şi ore de meditaţii la limba română şi la matematică pentru cei din ciclul gimnazial. Psihopedagogul și psihologul vor sprijini aceste două activităţi şi vor oferi consiliere individuală şi /sau de grup în funcţie de nevoile identificate atât copiilor cât şi părinţilor lor. Asistentul social va oferi consiliere socială copiilor şi părinţilor acestora, atât la şcoală, cât şi la domiciliul acestora. El va realiza şi monitorizarea frecvenţei şi a rezultatelor şcolare ale copiilor şi informarea părinţilor privind aceste două aspecte. Va contribui la întocmirea planurilor individuale educative ale copiilor şi va media între specialiştii implicaţi în realizarea obiectivelor din aceste planuri. De asemenea, va realiza întâlniri regulate cu părinții copiilor pentru a le oferi informații și cunoștințe necesare pentru o mai bună educație a copiilor lor.

Psihopedagogul și psihologul vor organiza grupurile de dezvoltare personală, în cadrul cărora se vor aborda teme menite să crească stima de sine şi respectul faţă de alţii a copiilor, să ofere modele de comportament responsabil faţă de mediu şi societate, să prezinte şi să explice normele etice care sprijină un comportament social non-violent, tolerant, ne-discriminatoriu.

Voluntarii de la ING Bank vor oferi elevilor, părinților și cadrelor didactice din Școala Horea educație financiară pentru a-i pregăti să facă față mai bine noilor provocări ale managementului financiar modern.

Metodele folosite vor fi inovative, inter-active, creative. Copilul cu motivaţie scăzută va fi atras în activităţi atât prin atmosfera de lucru creată, prin informaţia transmisă cât şi prin modalităţile antrenante, participative, chiar distractive prin care se acumulează noile cunoştinţe şi se formează noile deprinderi.

Impactul proiectului

Impactul pe termen scurt şi lung va fi: diminuarea eşecului şcolar, a absenteismului şcolar şi a ratei de părăsire timpurii a şcolii în Municipiul Cluj-Napoca și un management mai eficient și mai eficace al bugetului familial. Astfel, proiectul va contribui la realizarea obiectivelor strategice ale fundaţiei şi ale instituţiilor publice locale din domeniul social şi educaţional.l.

REZULTATE proiectului implementat în 2015

Prevenirea abandonului şcolar prin servicii integrate pentru copiii defavorizaţi din Cluj-Napoca

Prevenirea abandonului şcolar prin servicii integrate pentru copiii defavorizaţi din Cluj-Napoca

Fundaţia Română pentru Copiii, Comunitate şi Familie a implementat, în perioada aprilie – noiembrie 2015, proiectul Prevenirea abandonului şcolar prin servicii integrate pentru copiii defavorizaţi din Cluj-Napoca, realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca.

Scopul proiectului a fost de furnizarea unor servicii integrate care să asigurare integrarea şcolară şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii de cei 76 copiii proveniţi din familii defavorizate din Cluj-Napoca, care au fost selectatî în cadrul centrelor de zi EveryChild şi Scoala Horea.

Obiectivele proiectului au fost reprezentate de:

1. Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare (cunoştinţe, note şi frecvenţă) ale copiilor defavorizaţi care se află în risc de eșec școlar;

2. Creşterea motivaţiei copiilor şi a părinţilor lor privind educaţia în general;

3. Sprijin pentru adaptare şi integrare şcolară și socială mai bună a copiilor defavorizaţi pentru prevenirea marginalizării şi excluderii sociale.

Activităţi desfăşurate în centre:

Activităţi educaționale, respectiv sprijin la teme susţinut de învăţătoare, de profesorii de limba română şi matematică şi de psihopedagogi.

Activităţi de meditaţii, în cadrul cărora profesorii au lucrat pe probleme/obiective precum: dezvoltarea capacităţii de înţelegere a noţiunilor noi predate la clasă, la şcoală, recuperarea lacunelor legate de noţiuni (operaţii) matematice/literare sau de limbă elementare, memorarea pe lungă durată a conceptelor, teoriilor şi noţiunilor, dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic/literar, dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte şi domenii variate, dezvoltarea interesului pentru orele de meditaţii şi dezvoltarea deprinderii de a lucra independent.

Activităţi de consiliere de grup sau individuală, oferite de psihologul şi prihopedagogul centrului, care au avut ca scop recuperarea lacunelor în cunoştinţe şi pregătirea pentru promovarea materiilor cu problemă

În cadrul proiectului au fost organizate grupuri de dezvoltare personală, jocuri, concursuri, grupuri de dans, de arte, dar şi grupuri de educaţie pentru sănătate, de cultură civică etc. De asemenea, au fost organizate activităţi speciale pentru a sărbători zile precum Paşte, 1 Iunie Ziua internaţională a copilului, 5 iunie Ziua împotriva violenţei asupra copilului în România, Ziua Universală a Drepturilor Copilului, Crăciunul. Activităţile au fost organizate de experţii psihologi, asistenţi sociali şi/sau psihopedagogi.

Rezultatele şcolare obţinute de copiii implicaţi în proiect: 51 elevi au promovat anul şcolar 2014-2015 fără nici o corigenţă, 18 elevi au avut corigenţe la finalul anului şcolar, dar au promovat examenele de corigenţă, iar 6 elevi au rămas repetenţi, 2 dintre ei fiind transferaţi la şcoli speciale, deoarece nu reuşesc să facă faţă cerinţelor şcolare.

Un alt rezultat important obţinut este dobândirea unor abilităţi noi şi deprinderi de comportament responsabil faţă de colegi, familie şi dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la comunitatea locală îi vor ajuta pe copii să se integreze mai bine în viaţa şcolară şi extra-şcolară.

În cadrul grupurilor de dezvoltare personale copiii au însuşit noţiuni de comportament etic şi responsabil şi au avut ocazia să exerseze abilităţile necesare pentru a pune în practică cele învăţate. Un alt rezultat important a fost faptul că părinţii şi copiii au fost informați asupra drepturile copilului și despre responsabilitățile care le revin. Părinții au fost informați despre toate oportunităţile oferite de serviciile sociale, educaţionale şi de sănătate locale și au învăţat şi cum să devină independenţi de acestea.

 

Proiectul susţine candidatura oraşului Cluj-Napoca la titlul de Capitală Culturală Europeană 2021
Şcoala incluzivă este ”Şcoală COOL”

Şcoala incluzivă este ”Şcoală COOL”

Să învăţăm şi să trăim împreună în democraţie” este un proiect finanţat în cadrul Programului de Suport Educaţional de Fundaţia pentru o Societate Deschisă.

Educația este importantă pentru noi toți. Accesul la educația incluzivă și adaptabilă permite tuturor copiilor din lume să participe la viața socială și să beneficieze de valorile universale ale drepturilor omului. Cu toate acestea, din cauza problemelor structurale, nu toți au avut și au acces la o educație de calitate.

Țările foste comuniste din Europa Centrală și de Est sunt un exemplu de această problemă, așa cum ele au istorie și structuri economice și politice asemănătoare. Cele latino-americane au probleme similare în ceea ce privește educația. Copiii și familiile lor, care au origine etnică sau limbă diferită sau un handicap, în aceste țări se confruntă cu numeroase obstacole în accesul la educație egală și de calitate. Deseori, acești copii sunt subiecții unei educații segregate și de calitate inferioară.

Organizațiile din România, Slovacia, Argentina și Mexic, participante în acest proiect, atrag atenția asupra acestei probleme și doresc să faca schimb de exemple de bune practici prin studii de caz de practică școlară orientată spre includere.

Motivaţia participării la acest proiect este dorinţa de a promova educația incluzivă și egală pentru toți copiii, deoarece, deși trăim în diferite părți ale planetei, împărtășim aceleași probleme de bază în sistemele noastre educaționale și prin analiza acestora putem învăța unii de la alții. Mai mult, putem spriji munca celorlalți care se confruntă cu situații similare.

Educația incluzivă se referă la posibilitatea ca o școală să ofere educație de calitate și acces egal pentru toți copiii, indiferent de diversitatea lor. În același timp, incluziunea se referă la procesul de democratizare în educație, care presupune participarea inclusiv a elevilor din grupurile marginalizate în sistemul de învățământ.

Proiectul are ca scop îmbunătățirea calității educației și echitatea prin identificarea unui set de modele de școli incluzive, prin analiza practicilor în cadrul acestora și diseminarea rezultatelor și a metodologiei.

Proiectul va fi implementat în trei etape. În prima etapă vom identifica și analiza modele școlare incluzive eficiente.

În a doua etapă, fiecare țară va dezvolta strategii diferite pentru a utiliza rezultatele bazate pe domeniile lor de expertiză și pe contextul specific.

 • Echipa argentiniană se va concentra asupra utilizării acestor experiențe pentru a îmbunătăți formarea cadrelor didactice;
 • Echipa mexicană se va concentra pe consolidarea programelor de formare a cadrelor didactice;
 • Echipa română se va concentra pe diseminare și sensibilizare;
 • Echipa slovacă se va concentra pe schimbul de experiență prin intermediul unui site.

În a treia și ultima etapă, vom lucra împreună pentru a împărtăși experiențele, pentru a face o comparație la nivel internațional și să integrăm rezultatele într-o publicație comună.

Pagina oficială a proiectului AICI.

Servicii integrate pentru copiii defavorizaţi din Cluj-Napoca

Servicii integrate pentru copiii defavorizaţi din Cluj-Napoca

Proiectul are ca obiective:

 1. Îmbunătăţirea randamentului şcolar (cunoştinţe, note şi frecvenţă) al copiilor defavorizaţi care se află în risc de părăsire timpurie a şcolii;
 2. Creşterea motivaţiei copiilor şi a părinţilor lor privind educaţia în general;
 3. Sprijin pentru o adaptare şi integrare şcolară/socială mai bună a copiilor defavorizaţi pentru prevenirea marginalizării şi excluderii sociale.

Implementarea acestui proiect contribuie la incluziunea şcolară a copiilor defavorizaţi şi la dezvoltarea unor abilităţi sociale care să-i ajute să depăşească situaţiile critice de care se lovesc în familie sau la şcoală, să-şi dezvolte stima de sine, să câştige încredere în capacitatea lor de a-şi asigura în viitor existenţa şi să evite astfel marginalizarea sau excluderea socială.

Beneficiari: 30 de copii aflaţi în situaţii de risc de eşec şcolar din cadrul Şcolii Gimnaziale Horea, Cluj-Napoca.

Activităţile se desfăşoară în fiecare zi de şcoală, după orele de curs, cu o durată de 4 ore/zi.

 • sprijin la teme pentru copiii din clasele primare
 • ore de meditaţii la limbaromână şi la matematică pentru cei din ciclul gimnazial.
 • consiliere individuală şi de grup, în funcţie de nevoile identificate atât copiilor cât şi părinţilor lor, dar şi cadrelor didactice care sunt implicate în proiect şi solicită acest serviciu.
 • consiliere socială copiilor şi părinţilor acestora, atât la şcoală, cât şi la domiciliul acestora.
 • grupuri de dezvoltare personală, în cadrul cărora se abordează teme menite să crească stima de sine şi respectul faţă de alţii a copiilor.

Echipa:

 • Coordonator: Flavia Bănoi
 • Asistent social: Cristina Timiş
 • Psihopedagog: Emilia Pop
 • Psihopedagog: Felicia Popa Stoican
 • Profesor limba română: Monica Neag
 • Profesor matematică: Elena Magdaş

Finanțare:

 • Fonduri proprii ale FRCFF provenite de la GDS
 • Sponsor: Star Lubricants
 • Primaria si Consiliul local Cluj-Napoca (2014)

Rezultate: Raport 2014

Vieți trăite cu folos

Vieți trăite cu folos

Sprijin pentru vieţi trăite cu folos

(The right tools for meaningful lives)

De ce au nevoie tinerii de noi?

În munca noastră de zi cu zi, asistenţii sociali ai FRCCF întâlnesc adolescenţi şi tineri care încearcă să facă faţă greutăţilor vieţii, fără să aibă planuri de viitor sau pe cineva aproape care să îi ajute să îşi facă astfel de planuri şi să le urmeze, astfel încât ei să fie pregătiţi pentru viaţa de adulţi independenţi şi responsabili, care îi aşteaptă.

Cei mai mulţi dintre ei au rezultate şcolare proaste, le lipseşte sprijinul familiei şi poate unii dintre ei au abandonat deja şcoala pentru a-şi sprijini financiar familia sau pe ei înşişi. Sunt dezorientaţi, descurajaţi, nu ştiu şi/sau nu sunt deloc motivaţi pentru a înţelege şi descoperi ce îşi doresc de la propria viaţă, care sunt visurile lor şi ce ar putea face ca acestea să devină realitate.

Fără sfaturile şi sprijinul potrivite şi constante, aceşti adolescenţi şi tineri vor avea de a face cu probleme mari precum: abandonul şcolar, lipsa unei calificări profesionale, lipsa unui loc de muncă sau a unui loc de muncă bine plătit, lipsa banilor, lipsa cuiva care să aibă grijă de ei şi de familiile pe care le vor întemeia, frustrări, probleme emoţionale şi comportamentale, marginalizare, dependenţă de servicii sociale, în concluzie riscă să trăiască toată viaţa lor în sărăcie.

Grupul ţintă al proiectului – tinerii cu care ne dorim să lucrăm

In cadrul acestui proiect, FRCCF îşi propune să lucreze cu adolescenţi şi tineri din familii defavorizate şi/sau centre de plasament sau care deja sunt pe propriile picioare, dar se luptă cu sărăcia şi alte multe probleme:

 • Adolescenţi/tineri care se află încă în şcoală, dar au rezultate şcolare foarte slabe, se simt dezorientaţi şi nemotivaţi să îşi continue studiile, pentru că, deseori, le lipseşte suportul familiei sau pentru că şcoala în care se află nu răspunde cel mai bine potenţialului şi intereselor lor;
 • Adolescenţi şi tineri care au abandonat deja şcoală şi îşi caută un loc de muncă pentru că au nevoie de bani pentru a-şi întreţine familia sau pe ei înşişi;
 • Adolescenţi şi tineri care au absolvit cei 10 ani de şcoală, obligatorii, dar nu au o calificare profesională sau abilităţile necesare pentru a-şi găsi un loc de muncă pe viitor şi au nevoie astfel de un curs de calificare profesională.

Obiectivele proiectului

Prin acest proiect, care durează deja de aproape trei ani, oferim sprijin pentru adolescenţi şi tineri din Oradea proveniti din familii cu un venit mai mic de 170 $/luna/membru, cu scopul de a le oferi suport ca sa facă faţă provocărilor din viaţa lor de acum şi de a le creşte şanse pentru o viaţă trăită cu folos, de adulţi responsabili şi independenţi.

Obiectivele specifice sunt următoarele:

 • Sprijinirea adolescenţilor/tinerilor pentru a-şi descoperi şi conştientiza potenţialul, interesele şi motivaţiile pentru o viaţă trăită cu folos, de adulţi responsabili şi independenţi;
 • Menţinerea adolescenţilor în şcoală şi oferirea de suport pentru a urma şcoala care se potriveşte cel mai bine potenţialului, intereselor şi motivaţiei lor;
 • Sprijinirea tinerilor care au părăsit şcoala să se întoarcă la şcoală, astfel încât să îşi termine cele 10 clase obligatorii pentru a se putea înscrie la cursuri de calificare profesională şi a obţine locuri de muncă mai bine plătite;
 • Înscrierea tinerilor la cursuri de calificare profesională;
 • Sprijinirea tinerilor în găsirea unui loc de muncă.

Astfel, FRCCF dezvoltă două categorii de servicii:

 • Asigurarea accesului la cursuri de calificare profesională (FRCCF va plăti cursurile pentru tineri în limita a 1000 de lei pe curs şi a locurilor libere – sunt vizaţi aproximativ 30 de tineri pe an);
 • Sprijin pentru dezvoltarea personală şi pregătirea tinerilor pentru viaţă (sprijinul estei oferit de un asistent social şi un psiholog sub formă de informaţii, consiliere socială/profesională/şcolară/psihologică, grupuri de orientare şcolară/profesională; de asemenea, se organizaeză şi tabere de dezvoltare personală).

 

Proiectul se desfasoara la Oradea, cu o echipa de implementare formata din Adriana Diaconu – manager de proiect, Ileana Pușcaș – asistent social si Kiss Julien – psiholog.

De-a lungul timpului, am fost direct implicaţi în viaţa a peste 13.500 de copii, le-am fost aproape pentru a fi siguri că drepturile le sunt respectate, că primesc sfaturile potrivite pentru viaţă şi că nu sunt singuri