0264-594893 frccf@frccf.org.ro
Toți copiii au dreptul la educație!

Toți copiii au dreptul la educație!

FRCCF sărbătorește în 20 noiembrie ”Ziua Universală a Copiilor”, printr-un eveniment dedicat tuturor copiilor, în VIVO! Cluj-Napoca, Piațeta ”Matei Corvin”, lângă biroul de informații.
Începând cu ora 17.00, vă așteptăm cu mic, cu mare!
Aducem zâmbete pe fețele copiilor prin activități haioase și educative: desen, momente de magie, profesorul trăznit Utonium, photobooth, baloane și mascote.

Stabilită oficial la 20 noiembrie 1989, Ziua universală a copiilor (Universal Children’s Day), marchează ziua în care Adunarea Generală a ONU a adoptat, în 1959, Declarația pentru Drepturile Copiilor și, în 1989, Convenția pentru Drepturile Copiilor. România a ratificat Convenţia pe 28 septembrie 1990, prin Legea nr. 18/1990 si s-a inspirat din aceasta, atunci când a elaborat Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie (FRCCF) are misiunea de a proteja drepturile copilului (conform Convenției Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului), punând accent pe rolul activ și responsabil al familiei, comunității și statului.

Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului ”Spune NU abandonului ȘCOLAR!”, realizat cu sprijinul Primăriei și a Consiliul Local Cluj-Napoca.

Copiii au drepturile lor. Noi avem datoria să le respectăm.

”Spune NU abandonului şcolar!” – proiect implementat de FRCCF cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca

”Spune NU abandonului şcolar!” – proiect implementat de FRCCF cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca

Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie implementează, în perioada 2 mai – 30 noiembrie 2017, proiectul “Spune NU abandonului şcolar”, al cărui scop este promovarea accesului egal la un învăţămant de calitate şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii prin creşterea participării şcolare a copiilor proveniţi din familii defavorizate, aflaţi în risc de abandon şi/sau eşec şcolar.

Obiectivele urmărite a fi realizate în cadrul acestui proiect sunt: îmbunătăţirea rezultatelor şcolare (cunoştinţe, note şi frecvenţă) ale copiilor defavorizaţi care se află în risc de eșec școlar; creşterea motivaţiei copiilor şi a părinţilor lor privind educaţia în general; adaptarea şi integrarea şcolară și socială mai bună a copiilor defavorizaţi pentru prevenirea marginalizării şi excluderii sociale.

Activităţile se vor desfăşura în fiecare zi de şcoală după orele de program şcolar, cu o durată de 4 ore/zi, în Școala Gimnazială Horea, exceptând vacanţa de vară, când activităţile în cadrul Şcolii Horea vor fi suspendate. Aici, copiii vor urma activităţile educative, dar şi activităţi de recreere, precum şi o o masă caldă, zilnică. Copiii din clasele primare vor beneficia de sprijin la teme iar cei din ciclul gimnazial de meditaţii la limba română şi la matematică. Psihopedagogul va oferi consiliere individuală şi/sau de grup în funcţie de nevoile identificate. Asistentul social va oferi consiliere socială copiilor şi părinţilor acestora, atât la şcoală, cât şi la domiciliul lor. Acesta va realiza şi monitorizarea frecvenţei şi a rezultatelor şcolare ale copiilor şi informarea părinţilor privind aceste două aspecte, va contribui la întocmirea planurilor individuale educative ale copiilor şi va media relaţia între specialiştii implicaţi în realizarea obiectivelor din aceste planuri.

„Beneficiarii centrelor de zi sunt copii cu rezultate şcolare slabe şi cu probleme de comportament/de incluziune şcolară. Fără sprijinul potrivit nevoilor lor care să fie oferit în mod constant, majoritatea acestor copii va avea de a face cu probleme grave precum: abandonul şcolar, lipsa unei calificări profesionale, lipsa unui loc de muncă/a unui loc de muncă bine plătit, frustrări, probleme emoţionale şi comportamentale, marginalizare, dependenţă de servicii sociale, în concluzie, ei riscă să trăiască toată viaţa lor în sărăcie.”, a declarat Mihai Roşca, director executiv FRCCF.

Bugetul proiectului este de 71.000 lei, din care 40.000 de lei reprezintă finanţare de la bugetul local al Municipiului Cluj-Napoca, prin intermeidul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală din cadrul Primăriei Cluj-Napoca.

Prevenirea abandonului şcolar prin servicii integrate pentru copiii defavorizaţi din Cluj-Napoca 2016

Prevenirea abandonului şcolar prin servicii integrate pentru copiii defavorizaţi din Cluj-Napoca 2016

Proiectul, realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca, are ca scop prevenirea părăsirii timpurii a școlii (PTS), incluziunea şcolară a copiilor defavorizaţi şi dezvoltarea unor abilităţi sociale care să-i ajute să depășească situaţiile critice de care se lovesc în familie sau la şcoală, să-şi dezvolte stima de sine, să câştige încredere în capacitatea lor de a-şi asigura în viitor existenţa şi să evite astfel marginalizarea sau excluderea socială.

Cei 70 de copii care sunt beneficiarii proiectului sunt copii care se află în situații de risc (de eşec şcolar), care trăiesc în familii sărace. Ei beneficiază de servicii sociale şi educative oferite de echipe multidisciplinare prin asistenţă şi consiliere socială, mediere între părinţi şi şcoală, meditaţii, sprijin la efectuarea temelor, consiliere psihopedagogică și psihologică și grup de dezvoltare personală, iar ca și un serviciu nou, educație financiară.

Unul dintre obiectivele-ţintă naţionale asumate de România în Programul Naţional de Reformă (PNR) este reducerea la 11,3% a ratei de părăsire timpurie a şcolii (PTS), care, potrivit INS, a fost de 17,4% în 2012, semnificativ mai mare decât rata medie din UE27 (12,8%), iar grupul ţintă nr. 1 sunt „copiii proveniţi din familii sărace (cu venituri mici sau lipsite de resurse materiale) sau separaţi de familie (instituţionalizaţi şi privaţi de libertate sau ai căror părinţi lucrează în străinătate) sau eliberaţi condiţionat, aceasta conducând la un nivel scăzut de educaţie, cu consecinţe nefaste asupra integrării sociale şi pe piaţa muncii ca adulţi”.

De asemenea, în planul Srategiei incluziunii sociale Cluj-Napoca 2020, elaborat de Primăria Cluj-Napoca în pateneriat cu ONG-uri și diverse instituții, DIRECȚIA STRATEGICĂ 2 prevede ” PO 2.1. Sprijinirea financiară a centrelor existente, administrate de ONG-uri şi asigurarea permanenţei funcţionării pe baza unor evaluări periodice şi transparente”, iar DIRECȚIA STRATEGICĂ 3 prevede ”Asigurarea participării copiilor din familii dezavantajate la rețeaua centrelor comunitare, dar și la cluburi sportive din oraș; îmbunătățirea participării copiilor din familii dezavantajate la școlile de masă în rețeaua școlilor incluzive, la programele after-school și de a doua șansă”.

Luând în considerare experienţa şi rezultatele de peste 14 ani ale FRCCF în crearea şi administrarea centrelor comunitare/de zi, considerăm că sprijinul pentru funcționarea în continuarea a unor asemenea centre este cea mai eficace şi eficientă modalitate de intervenţie pentru prevenirea abandonului copilului şi a părăsirii timpurii a şcolii. Un centru de zi/comunitar permite intervenţii integrate şi simultane atât pentru un număr mare de copiii defavorizaţi care învaţă în diferite şcoli, cât şi pentru părinţii acestora, dar şi posibilitatea implicării comunităţii locale (autorităţii locale, ONG, agenţi economici) pentru realizarea obiectivelor stabilite în comun acord.

Obiective:

1. îmbunătăţirea rezultatelor şcolare (cunoştinţe, note şi frecvenţă) ale copiilor defavorizaţi care se află în risc de eșec școlar;

2. creşterea motivaţiei copiilor şi a părinţilor lor privind educaţia în general;

3. sprijin pentru adaptare şi integrare şcolară și socială mai bună a copiilor defavorizaţi pentru prevenirea marginalizării şi excluderii sociale.

Grupuri ţintă, beneficiari (direcţi şi indirecţi)

Grup ţintă: copii care se află în risc de părăsirea timpurie a şcolii şi care trăiesc în familii defavorizate, în marginalizare/ izolare socială, cu probleme grave legate de sărăcie şi condiţii precare de locuit, situaţii conflictuale în familie, risc infracţional, discriminare, etc. Copiii aceștia trăiesc în condiţii de viaţă dificile şi sunt expuşi unor riscuri permanente cum ar fi: sărăcia, violenţa şi abuzul în familie şi/sau pe stradă, consumul de substanţe nocive, marginalizare, excludere, acces limitat la educaţie, cultură şi sănătate.

Beneficiari direcţi: 70 de copii în risc de eșec școlar, din familii defavorizate, şi părinţii lor.

Beneficiari indirecţi: familiile copiilor beneficiari şi comunitatea clujeană.

Activităţile proiectului

Activităţile se vor desfăşura în fiecare zi de şcoală, după orele de program şcolar, cu o durată de 4 ore/zi, în cele două locații ale proiectului: centrul de zi EveryChild și Școala Gimnazială Horea. După ce copiii vor servi o masă caldă şi vor avea o pauză pentru activităţi de recreere (jocuri în aer liber), vor urma activităţile educative. Se va oferi sprijin la teme pentru copiii din clasele primare şi ore de meditaţii la limba română şi la matematică pentru cei din ciclul gimnazial. Psihopedagogul și psihologul vor sprijini aceste două activităţi şi vor oferi consiliere individuală şi /sau de grup în funcţie de nevoile identificate atât copiilor cât şi părinţilor lor. Asistentul social va oferi consiliere socială copiilor şi părinţilor acestora, atât la şcoală, cât şi la domiciliul acestora. El va realiza şi monitorizarea frecvenţei şi a rezultatelor şcolare ale copiilor şi informarea părinţilor privind aceste două aspecte. Va contribui la întocmirea planurilor individuale educative ale copiilor şi va media între specialiştii implicaţi în realizarea obiectivelor din aceste planuri. De asemenea, va realiza întâlniri regulate cu părinții copiilor pentru a le oferi informații și cunoștințe necesare pentru o mai bună educație a copiilor lor.

Psihopedagogul și psihologul vor organiza grupurile de dezvoltare personală, în cadrul cărora se vor aborda teme menite să crească stima de sine şi respectul faţă de alţii a copiilor, să ofere modele de comportament responsabil faţă de mediu şi societate, să prezinte şi să explice normele etice care sprijină un comportament social non-violent, tolerant, ne-discriminatoriu.

Voluntarii de la ING Bank vor oferi elevilor, părinților și cadrelor didactice din Școala Horea educație financiară pentru a-i pregăti să facă față mai bine noilor provocări ale managementului financiar modern.

Metodele folosite vor fi inovative, inter-active, creative. Copilul cu motivaţie scăzută va fi atras în activităţi atât prin atmosfera de lucru creată, prin informaţia transmisă cât şi prin modalităţile antrenante, participative, chiar distractive prin care se acumulează noile cunoştinţe şi se formează noile deprinderi.

Impactul proiectului

Impactul pe termen scurt şi lung va fi: diminuarea eşecului şcolar, a absenteismului şcolar şi a ratei de părăsire timpurii a şcolii în Municipiul Cluj-Napoca și un management mai eficient și mai eficace al bugetului familial. Astfel, proiectul va contribui la realizarea obiectivelor strategice ale fundaţiei şi ale instituţiilor publice locale din domeniul social şi educaţional.l.

REZULTATE proiectului implementat în 2015

Prevenirea abandonului şcolar prin servicii integrate pentru copiii defavorizaţi din Cluj-Napoca

Prevenirea abandonului şcolar prin servicii integrate pentru copiii defavorizaţi din Cluj-Napoca

Fundaţia Română pentru Copiii, Comunitate şi Familie a implementat, în perioada aprilie – noiembrie 2015, proiectul Prevenirea abandonului şcolar prin servicii integrate pentru copiii defavorizaţi din Cluj-Napoca, realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca.

Scopul proiectului a fost de furnizarea unor servicii integrate care să asigurare integrarea şcolară şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii de cei 76 copiii proveniţi din familii defavorizate din Cluj-Napoca, care au fost selectatî în cadrul centrelor de zi EveryChild şi Scoala Horea.

Obiectivele proiectului au fost reprezentate de:

1. Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare (cunoştinţe, note şi frecvenţă) ale copiilor defavorizaţi care se află în risc de eșec școlar;

2. Creşterea motivaţiei copiilor şi a părinţilor lor privind educaţia în general;

3. Sprijin pentru adaptare şi integrare şcolară și socială mai bună a copiilor defavorizaţi pentru prevenirea marginalizării şi excluderii sociale.

Activităţi desfăşurate în centre:

Activităţi educaționale, respectiv sprijin la teme susţinut de învăţătoare, de profesorii de limba română şi matematică şi de psihopedagogi.

Activităţi de meditaţii, în cadrul cărora profesorii au lucrat pe probleme/obiective precum: dezvoltarea capacităţii de înţelegere a noţiunilor noi predate la clasă, la şcoală, recuperarea lacunelor legate de noţiuni (operaţii) matematice/literare sau de limbă elementare, memorarea pe lungă durată a conceptelor, teoriilor şi noţiunilor, dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic/literar, dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte şi domenii variate, dezvoltarea interesului pentru orele de meditaţii şi dezvoltarea deprinderii de a lucra independent.

Activităţi de consiliere de grup sau individuală, oferite de psihologul şi prihopedagogul centrului, care au avut ca scop recuperarea lacunelor în cunoştinţe şi pregătirea pentru promovarea materiilor cu problemă

În cadrul proiectului au fost organizate grupuri de dezvoltare personală, jocuri, concursuri, grupuri de dans, de arte, dar şi grupuri de educaţie pentru sănătate, de cultură civică etc. De asemenea, au fost organizate activităţi speciale pentru a sărbători zile precum Paşte, 1 Iunie Ziua internaţională a copilului, 5 iunie Ziua împotriva violenţei asupra copilului în România, Ziua Universală a Drepturilor Copilului, Crăciunul. Activităţile au fost organizate de experţii psihologi, asistenţi sociali şi/sau psihopedagogi.

Rezultatele şcolare obţinute de copiii implicaţi în proiect: 51 elevi au promovat anul şcolar 2014-2015 fără nici o corigenţă, 18 elevi au avut corigenţe la finalul anului şcolar, dar au promovat examenele de corigenţă, iar 6 elevi au rămas repetenţi, 2 dintre ei fiind transferaţi la şcoli speciale, deoarece nu reuşesc să facă faţă cerinţelor şcolare.

Un alt rezultat important obţinut este dobândirea unor abilităţi noi şi deprinderi de comportament responsabil faţă de colegi, familie şi dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la comunitatea locală îi vor ajuta pe copii să se integreze mai bine în viaţa şcolară şi extra-şcolară.

În cadrul grupurilor de dezvoltare personale copiii au însuşit noţiuni de comportament etic şi responsabil şi au avut ocazia să exerseze abilităţile necesare pentru a pune în practică cele învăţate. Un alt rezultat important a fost faptul că părinţii şi copiii au fost informați asupra drepturile copilului și despre responsabilitățile care le revin. Părinții au fost informați despre toate oportunităţile oferite de serviciile sociale, educaţionale şi de sănătate locale și au învăţat şi cum să devină independenţi de acestea.

 

Proiectul susţine candidatura oraşului Cluj-Napoca la titlul de Capitală Culturală Europeană 2021
Şcoala incluzivă este ”Şcoală COOL”

Şcoala incluzivă este ”Şcoală COOL”

Să învăţăm şi să trăim împreună în democraţie” este un proiect finanţat în cadrul Programului de Suport Educaţional de Fundaţia pentru o Societate Deschisă.

Educația este importantă pentru noi toți. Accesul la educația incluzivă și adaptabilă permite tuturor copiilor din lume să participe la viața socială și să beneficieze de valorile universale ale drepturilor omului. Cu toate acestea, din cauza problemelor structurale, nu toți au avut și au acces la o educație de calitate.

Țările foste comuniste din Europa Centrală și de Est sunt un exemplu de această problemă, așa cum ele au istorie și structuri economice și politice asemănătoare. Cele latino-americane au probleme similare în ceea ce privește educația. Copiii și familiile lor, care au origine etnică sau limbă diferită sau un handicap, în aceste țări se confruntă cu numeroase obstacole în accesul la educație egală și de calitate. Deseori, acești copii sunt subiecții unei educații segregate și de calitate inferioară.

Organizațiile din România, Slovacia, Argentina și Mexic, participante în acest proiect, atrag atenția asupra acestei probleme și doresc să faca schimb de exemple de bune practici prin studii de caz de practică școlară orientată spre includere.

Motivaţia participării la acest proiect este dorinţa de a promova educația incluzivă și egală pentru toți copiii, deoarece, deși trăim în diferite părți ale planetei, împărtășim aceleași probleme de bază în sistemele noastre educaționale și prin analiza acestora putem învăța unii de la alții. Mai mult, putem spriji munca celorlalți care se confruntă cu situații similare.

Educația incluzivă se referă la posibilitatea ca o școală să ofere educație de calitate și acces egal pentru toți copiii, indiferent de diversitatea lor. În același timp, incluziunea se referă la procesul de democratizare în educație, care presupune participarea inclusiv a elevilor din grupurile marginalizate în sistemul de învățământ.

Proiectul are ca scop îmbunătățirea calității educației și echitatea prin identificarea unui set de modele de școli incluzive, prin analiza practicilor în cadrul acestora și diseminarea rezultatelor și a metodologiei.

Proiectul va fi implementat în trei etape. În prima etapă vom identifica și analiza modele școlare incluzive eficiente.

În a doua etapă, fiecare țară va dezvolta strategii diferite pentru a utiliza rezultatele bazate pe domeniile lor de expertiză și pe contextul specific.

 • Echipa argentiniană se va concentra asupra utilizării acestor experiențe pentru a îmbunătăți formarea cadrelor didactice;
 • Echipa mexicană se va concentra pe consolidarea programelor de formare a cadrelor didactice;
 • Echipa română se va concentra pe diseminare și sensibilizare;
 • Echipa slovacă se va concentra pe schimbul de experiență prin intermediul unui site.

În a treia și ultima etapă, vom lucra împreună pentru a împărtăși experiențele, pentru a face o comparație la nivel internațional și să integrăm rezultatele într-o publicație comună.

Pagina oficială a proiectului AICI.

Servicii integrate pentru copiii defavorizaţi din Cluj-Napoca

Servicii integrate pentru copiii defavorizaţi din Cluj-Napoca

Proiectul are ca obiective:

 1. Îmbunătăţirea randamentului şcolar (cunoştinţe, note şi frecvenţă) al copiilor defavorizaţi care se află în risc de părăsire timpurie a şcolii;
 2. Creşterea motivaţiei copiilor şi a părinţilor lor privind educaţia în general;
 3. Sprijin pentru o adaptare şi integrare şcolară/socială mai bună a copiilor defavorizaţi pentru prevenirea marginalizării şi excluderii sociale.

Implementarea acestui proiect contribuie la incluziunea şcolară a copiilor defavorizaţi şi la dezvoltarea unor abilităţi sociale care să-i ajute să depăşească situaţiile critice de care se lovesc în familie sau la şcoală, să-şi dezvolte stima de sine, să câştige încredere în capacitatea lor de a-şi asigura în viitor existenţa şi să evite astfel marginalizarea sau excluderea socială.

Beneficiari: 30 de copii aflaţi în situaţii de risc de eşec şcolar din cadrul Şcolii Gimnaziale Horea, Cluj-Napoca.

Activităţile se desfăşoară în fiecare zi de şcoală, după orele de curs, cu o durată de 4 ore/zi.

 • sprijin la teme pentru copiii din clasele primare
 • ore de meditaţii la limbaromână şi la matematică pentru cei din ciclul gimnazial.
 • consiliere individuală şi de grup, în funcţie de nevoile identificate atât copiilor cât şi părinţilor lor, dar şi cadrelor didactice care sunt implicate în proiect şi solicită acest serviciu.
 • consiliere socială copiilor şi părinţilor acestora, atât la şcoală, cât şi la domiciliul acestora.
 • grupuri de dezvoltare personală, în cadrul cărora se abordează teme menite să crească stima de sine şi respectul faţă de alţii a copiilor.

Echipa:

 • Coordonator: Flavia Bănoi
 • Asistent social: Cristina Timiş
 • Psihopedagog: Emilia Pop
 • Psihopedagog: Felicia Popa Stoican
 • Profesor limba română: Monica Neag
 • Profesor matematică: Elena Magdaş

Finanțare:

 • Fonduri proprii ale FRCFF provenite de la GDS
 • Sponsor: Star Lubricants
 • Primaria si Consiliul local Cluj-Napoca (2014)

Rezultate: Raport 2014

De-a lungul timpului, am fost direct implicaţi în viaţa a peste 13.500 de copii, le-am fost aproape pentru a fi siguri că drepturile le sunt respectate, că primesc sfaturile potrivite pentru viaţă şi că nu sunt singuri